Základní informace pro uchazeče o studium

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky je integrován do výuky celé řady technických předmětů různých disciplín jako například Termomechanika, Mechanizace živočišné výroby, Mechanika tekutin, Mechanizace rostlinné výroby, Potravinářské inženýrství, Technické znalectví, Dopravní inženýrství, Stavby a další. Většina z těchto předmětů je klíčová v následujících oborech, programech a specializacích:

 

E-přihláška

Bakalářské studium

Studijní program Aplikovaná technika

Cílem studia je připravit odborníky vybavené souborem teoretických znalostí technicko-technologického směru, kteří je umějí aplikovat do provozní praxe na úrovni středního managementu v podnicích využívajících mobilní i stacionární techniku, služby v oblasti techniky, opravárenství a diagnostiku komplexních technických systémů a linek pro oblast agrosektoru. Jedním z cílů je rozvíjet u studentů schopnost aplikace dovedností směřujících k analýze problému, nalezení efektivního způsobu řešení technicko-technologických problémů se znalostí agro-environmentálních limitů.

specializace Odpadové hospodářství
specializace Provoz techniky
specializace Technické znalectví a oceňování
specializace Zemědělské stavby a technologická zařízení

Dotazy ohledně studia výše uvedených vybraných specializací Vám zodpoví:
doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D. e-mail: petr.junga@mendelu.cz
doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. e-mail: petr.travnicek@mendelu.cz
E-přihláška

Navazující magisterské studium

Studijní program Odpadové hospodářství

2 roky studia, titul Ing. (K - možnost studia i v kombinované formě)

  • Není vám lhostejný osud odpadů, chtěli byste přispět k principům naplňování oběhového hospodářství?
  • Zajímají vás moderní trendy a přístupy pro nakládání s odpady?
  • Odpověděli jste ANO? Pak je tento obor určen právě pro Vás!


Odpadové hospodářství


Cíle studia

V rámci studia tohoto oboru Vám budou popsány způsoby nakládání s odpady z různých odvětví lidské činnosti. Seznámíte se možnostmi dekontaminace půd, zpracování radioaktivních odpadů a se základy ekotoxikologie. Neopomeneme ani bezpečnost provozu a požární ochranu technologií pro nakládání s odpady. Budete mít možnost zúčastnit se exkurzí do zařízení pro nakládání s odpady. Své nabyté teoretické znalosti si vyzkoušíte při řešení experimentálních cvičeních. Naučíte se také vytvářet koncepční návrhy technologií pro nakládání s různými druhy odpadů.

Studijní program svým obsahem navazuje na bakalářský studijní program Aplikovaná technika, specializace Odpadové hospodářství.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent se uplatní ve všech oblastech hospodářské svéry, v sektoru soukromém i ve veřejné správě. U výrobních subjektů je schopen zastávat všechny funkce a povinnosti, které na tyto subjekty klade Zákon o odpadech.

Absolvent může provádět konzultační a poradenské činnosti v celém rozsahu problematiky odpadového hospodářství. V oblasti veřejné správy je připraven k výkonu činností v rozsahu, který je pro jednotlivé úrovně úřadů příslušný. Absolvent je také kompetentní pro výkon kontrolních činností.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Odpadové hospodářství musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce.

Absolvováním povinných předmětů programu získá student 110 kreditů. Zbývající kredity získá student absolvováním povinně volitelných předmětů, případně může získat kredity za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

Více o studijním plánu


Garant programu: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.


Pokud budete mít po absolvování studia stále hodně nezodpovězených otázek a budete chtít vědecky pracovat na tématu, které Vás zajímá, není problém. Nabízíme Vám možnost pokračovat v doktorském studiu zakončeném získáním titulu Ph.D.E-přihláška

Studijní program Technické znalectví a oceňování

2 roky studia, titul Ing.

  • Chcete se stát specialisty v oblasti technického a technicko-ekonomického znalectví?


Technické znalectví a oceňování


Cíle studia

Studijní program Technické znalectví a oceňování je směřován do dílčích oblastí posuzování technického a provozního stavu, navrhování nápravných a údržbových opatření, oceňování majetku včetně zahraničních oceňovacích standardů, dopravního inženýrství, bezpečnosti průmyslu, dále koncepce, realizace, technické správy a údržby, provozního řízení a exploatace mobilní a stacionární zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, motorových vozidel, technologických zařízení, zemědělských a průmyslových staveb.

Studijní program svým obsahem navazuje na bakalářský studijní program Aplikovaná technika, specializace Technické znalectví a oceňování.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent je schopen hodnocení technického stavu a související technické hodnoty motorových vozidel a mobilních strojů, zemědělské, lesnické, potravinářské, environmentální, dopravní techniky, technologických zařízení staveb, zemědělských a průmyslových staveb, postupy analýzy dopravních nehod, oceňování podniků a nehmotného majetku.

Absolvent disponuje znalostmi problematiky pojištění a likvidace pojistných událostí movitých věcí včetně stanovení příčiny a rozsahu jejich poškození, určení výše majetkové újmy a odškodnění a s tím související případně páchané hospodářské kriminality.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Technické znalectví a oceňování musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce.

Absolvováním povinných předmětů programu získá student 101 kreditů. Zbývající kredity získá student absolvováním povinně volitelných předmětů, případně může získat kredity za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

Více o studijním plánu


Garant programu: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.E-přihláška

Studijní program Provoz techniky

2 roky studia, titul Ing.

  • Chcete se stát specialisty v oblasti technického a technicko-ekonomického znalectví?


Provoz techniky


Cíle studia

Během studia získáte hluboké a komplexní vědomosti a dovednosti technického a technologického charakteru. Budete vládnout znalostmi z oblasti řízení procesů tak, aby vaše uplatnění směřovalo do vyššího technického managementu výrobních podniků či servisních středisek nebo i v lákavé sféře výzkumu a vývoje technických systémů.

Studijní program svým obsahem navazuje na bakalářský studijní program Aplikovaná technika, specializace Provoz techniky.

Profil absolventa studijního programu

Absolvent má přehled v širokém spektru technických oborů zahrnující konstrukci mobilních i stacionárních prostředků či strojů a jejich údržbu, opravy a obnovu, technickou diagnostiku, exploataci strojů a strojních linek v zemědělství a potravinářství, oblasti spolehlivosti technických zařízení a managementu jakosti, logistice a efektivitě využití energie, automatizaci a využití informačních technologií procesního řízení.

Struktura studijního plánu

Student studijního programu Provoz techniky musí získat alespoň 120 kreditů v předepsané struktuře předmětů a poté se musí přihlásit ke státní závěrečné zkoušce, která zahrnuje i obhajobu diplomové práce.

Absolvováním povinných předmětů programu získá student 86 kreditů. Zbývající kredity získá student absolvováním povinně volitelných předmětů, případně může získat kredity za předměty dle svého výběru z celouniverzitní nabídky.

Více o studijním plánu


Garant programu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.