Čím se zabýváme?

 

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky provozuje Republikovou referenční laboratoř bioplynových transformací a Centrum nejlepších dostupných technik. Tyto laboratoře slouží k provádění vědecko-výzkumné činnosti pracoviště, která je zaměřena do následujících oblastí:

 

Bioplynové  transformace

Výzkum je orientován na měření a vyhodnocování určujících veličin bioplynových transformací, testování produkce a kvality bioplynu produkovaného z nových druhů vstupních surovin pro bioplynové stanice. Další výzkum je prováděn v oblasti zastoupení mikroorganismů v bioplynových stanicích.

 

Odpadní vody

Mimo sledování základních ukazatelů kvality odpadních vod je výzkum zaměřen na posuzování vlivu toxických látek na aktivitu mikroorganismů při biologickém čištění odpadních vod.

 

Energetické využití odpadů

Výzkum je zaměřen na stanovování spalných tepel energeticky využitelných jednodruhových i směsných odpadů. Součástí výzkumu jsou také analýzy složení těchto odpadů.

 

Sušení zrnin

Výzkum v této oblasti je především zaměřen na studium tepelně-přenosových jevů při sušení vybraných zemědělských produktů. Jedná se konkrétně o experimentální výzkum křivek sušení materiálu ve vysoké vrstvě s uvedením specifických případů – sušení materiálu s přerušováním a sušení materiálu cyklickou změnou proudění sušící látky. Cílem je nalézt možnosti energetických úspor při procesu sušení.  Ústav spolupracuje se zemědělskými podniky nejen v ČR, ale i v zahraničí.

 

Chlazení mléka

Vzhledem k energetické náročnosti chlazení mléka je snahou vědeckých pracovníků ústavu nalézt způsob, jak u procesu chlazení energetickou náročnost snížit. K nalezení vhodného řešení jsou využívány moderní matematicko-fyzikálních programy. Získané výsledky vycházející z laboratorního měření jsou poté aplikovány v praxi.

 

Reologické vlastnosti kapalin

Výzkum je zaměřen na studium tokových vlastností kapalných potravinářských produktů, produktů z asanačních podniků nebo odpadních vod a kalů z komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod.

 

Stavby a technická zařízení budov

Na ústavu je rovněž prováděn výzkum v oblasti aplikovaného stavitelství, předmětem zájmu je stavebně-technické a dispoziční řešení objektů zemědělských staveb, průmyslových staveb a souvisejících technických staveb. Jsou využívány nejmodernější analytické technické prostředky jako např. termovizní systémy, systémy měření kvality vnitřního prostředí budov, systémy měření vybraných fyzikálních vlastností stavebních materiálů.