SOČ - Středoškolská odborná činnost

(zdroj: Chci dělat SOČ - Středoškolská odborná činnost [online]. [cit. 2021-6-30]. Dostupné z: https://www.soc.cz/chci-delat-soc/)

Středoškolská odborná činnost je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. Pokud se v SOČ žák střední školy umístí na předních místech, má otevřené dveře k dalšímu studiu a pro řadu z nich je SOČ startem jejich budoucí vědecké kariéry, pro jiné šikovným způsobem, jak si vyzkoušet, jestli je zamýšlený obor vysokoškolského studia skutečně baví. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si tedy vybere každý, ať studuje na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Žáci prokazují zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší obhajobu práce před odbornou porotou. Rozvíjí se u nich tedy i prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Ti nejlepší z nich pak vyjedou na zahraniční soutěže.

 

Vypisovaná témata SOČ – 45. ročník (školní rok 2022/2023)

Měření mikroklimatických parametrů ve stáji

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. mult. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: Denisa Hlavatá, Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • Popis: Téma je zaměřeno na měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí stáje. Parametry vnitřního prostředí významným způsobem ovlivňují životní podmínky a zdravotní stav zvířat. Řada kategorií zvířat má právními předpisy stanoveny limity parametrů vnitřního prostředí, které by měly být dodržovány. V rámci měřených parametrů se bude jednat o především o teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, teplotu povrchů konstrukcí stáje, orientačně bude měřen i obsah amoniaku ve stájovém ovzduší. Měření bude probíhat ve více dnech (pro srovnání optimálně v zimním a letním období). Pro měření bude využito měřící techniky našeho ústavu (multifunkční zařízení pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění; termokamera; měřicí zařízení pro stanovení obsahu amoniaku).
 • Téma: Vypsáno / Řešeno
 • Kategorie: Obor 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Výsledky: -
 • Fotodokumentace: -

Nakládání s odpady ze zdravotní péče

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
 • Studenti: Klaudie Šimoníková, Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
 • Popis: Téma je zaměřeno na zpracování komplexní studie v problematice zdravotnického odpadu a nakládání s tímto odpadem. Studie bude mít charakter literární rešerše z domácích i světových zdrojů (vědeckých publikací), doplněné dotazníkovým šetřením. Řešitel provede i specifikaci současných možností úpravy a zpracování odpadu a charakteristiku současného stavu v oblasti zpracování odpadu a perspektiv do budoucna.
 • Téma: Vypsáno / Řešeno
 • Kategorie: Obor 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Výsledky: -
 • Fotodokumentace: -


Energetické využití odpadů

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
 • Studenti: -
 • Popis: Student si vybere skupinu odpadů (např. komunální odpad, odpad ze zpracování zeleně, gastroodpad apod.), u které provede studii současného nakládání s příslušnou skupinou odpadů s přihlédnutím na stanovení možnosti jejího energetického využití. S ohledem na šíři vybrané skupiny odpadů provede student na předem určených vzorcích odpadů základní stanovení nezbytných základních fyzikálně-chemických vlastností (sušina, ztráta žíhání apod.) a následně provede stanovení výhřevnosti vzorků těchto odpadů na kalorimetru. Student zpracováním tohoto tématu získá nejen teoretické znalosti a povědomí o nakládání s odpadem, ale prakticky se seznámí s prací v laboratoři a získá zkušenosti a dovednosti práce s vybranými laboratorními přístroji, které může využít v praxi nebo při svém dalším studiu na SŠ nebo VŠ.
 • Téma: Vypsáno / Podpořeno
 • Kategorie: Obor 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Výsledky: -
 • Fotodokumentace: -

Potenciál zlepšení třídění – skladba a množství komunálního odpadu v domácnosti

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na analýzu a zjištění množství a skladby komunálních odpadů z vybrané domácnosti formou případové studie. Z výsledků bude stanovena celková produkce odpadů a jeho jednotlivých tříděných složek za vybrané období a porovnání s produkcí v rámci dostupných statistických údajů, informací z evidence odpadů, výkazů a zpráv státní správy apod. Na základě těchto dat bude provedeno zhodnocení a možnosti zlepšení potenciálu třídění a úpravy množství komunálního odpadu v rámci prevenčního přístupu k problematice odpadů.
 • Téma: Vypsáno
 • Kategorie: Obor 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Výsledky: -
 • Fotodokumentace: -

Vermikompostování biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu z domácnosti

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na možnost zpracovat biologicky rozložitelný odpad vyprodukovaný v domácnosti pomocí vybraného organismu (žížala kalifornská – Eisenia foetida). Téma bude mít charakter experimentu v rámci problematiky živočichů, kteří se mohou vyskytovat v prostředí např. kompostu a ověření, zda je možné zpracovat běžně produkovaný biologicky rozložitelný odpad pomocí vermikompostování a vyvodit z experimentu závěry a možnosti do budoucna.
 • Téma: Vypsáno
 • Kategorie: Obor 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Výsledky: -
 • Fotodokumentace: -

Vybrané organismy a jejich potenciál zpracovávat odpady

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na zpracování komplexní studie v problematice živočichů (zejména třída hmyzu), kteří jsou schopni určitým způsobem přispět k rozkladu a zpracování odpadu. Studie bude mít charakter literární rešerše z domácích i světových zdrojů (vědeckých publikací). Řešitel provede i specifikaci současných možností úpravy a zpracování odpadu a charakteristiku současného stavu v oblasti zpracování odpadu pomocí živočichů a perspektiv do budoucna.
 • Téma: Vypsáno
 • Kategorie: Obor 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Výsledky: -
 • Fotodokumentace: -

-

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: -
 • Studenti: -
 • Popis: -
 • Téma: -
 • Kategorie: -
 • Výsledky: -
 • Fotodokumentace: -