SOČ - Středoškolská odborná činnost

(zdroj: Chci dělat SOČ - Středoškolská odborná činnost [online]. [cit. 2021-6-30]. Dostupné z: https://www.soc.cz/chci-delat-soc/)

Středoškolská odborná činnost je prestižní soutěží s mnohaletou tradicí. Historie SOČ se začala psát již v roce 1979, tehdy byla ještě soutěží československou. Pokud se v SOČ žák střední školy umístí na předních místech, má otevřené dveře k dalšímu studiu a pro řadu z nich je SOČ startem jejich budoucí vědecké kariéry, pro jiné šikovným způsobem, jak si vyzkoušet, jestli je zamýšlený obor vysokoškolského studia skutečně baví. SOČ je soutěží víceoborovou, mezi 18 soutěžními obory si tedy vybere každý, ať studuje na kterémkoli typu střední školy. SOČ přitom není jen vědomostní soutěží. Žáci prokazují zejména schopnost samostatné práce a na rozdíl od jiných středoškolských soutěží si ve všech kolech vyzkouší obhajobu práce před odbornou porotou. Rozvíjí se u nich tedy i prezentační dovednosti a schopnost reagovat na dotazy porotců. Ti nejlepší z nich pak vyjedou na zahraniční soutěže.

 

Vypsaná a podpořená témata SOČ – 44. ročník (školní rok 2021/2022)

Zjišťování těžkých kovů uvolňovaných z armatur do pitné vody II.

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: Jan Jirků - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • Popis: Téma navazuje na úspěšnou práci studentky Gymnázia Víděňská. Téma bude rozvinuto o ověření vybraných těžkých kovů uvolněných do vodného výluhu z dalších materiálů vodovodních armatur (které nebyly ověřovány v prvním experimentu). Obsah těžkých kovů v pitné vodě je vysoce nežádoucím jevem, a to s ohledem na jejich škodlivost a dopad na zdravotní stav lidí (případně zvířat). Příprava experimentu a rozbory výluhu budou probíhat v laboratořích ÚZPET AF Mendelovy univerzity v Brně. Student by měl být schopen a ochoten pracovat v laboratoři. Zjištěné výsledky budou srovnány s legislativními požadavky stanovenými pro obsah těžkých kovů uvolňovaných z vodovodních armatur a na závěr budou srovnány i s výsledky zjištěnými v prvním experimentu.
 • Téma: Vypsáno / Podpořeno / Řešeno
 • Fotodokumentace:

Studie problematiky odpadního textilu

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: Anna Křížanová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • Popis: Téma je zaměřeno na zpracování komplexní studie v problematice odpadního textilu, a to v podmínkách ČR, EU případně i globálním měřítku. Studie bude mít charakter literární rešerše z domácích (především statistické údaje, informace z evidence odpadů, výkazy a zprávy státní správy apod.) i světových zdrojů (vědeckých publikací). Řešitel provede i specifikaci současných možností recyklace tohoto odpadu, současného stavu v oblasti recyklace textilu a perspektiv do budoucna.
 • Téma: Vypsáno / Podpořeno / Řešeno
 • Fotodokumentace:


Měření mikroklimatických parametrů v ovzduší učeben

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na měření mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí budov - učeben. Mikroklimatické parametry významným způsobem ovlivňují životní podmínky lidí v pobytových prostorách. Velmi důležité je to zejména u výukových prostor, kde nevhodné parametry vnitřního prostředí způsobují nežádoucí jevy jako je zvýšená únava a ztráta pozornosti, čímž devalvují výukový proces. V rámci řešení tohoto tématu proběhnou experimentální měření mikroklimatických parametrů (zejména teploty vzduchu, relativní vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu, obsahu CO2). Měření proběhne v letním a zimním období, ve více opakováních, na dvou učebnách, které budou rozměrově a kapacitně obdobné, ale jedna bude s přirozeným větráním a druhá s nucenou ventilací.
 • Téma: Vypsáno

Zjišťování obsahu těžkých kovů v odpadním skle CRT obrazovek

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na měření vybraných těžkých kovů uvolněných do vodného výluhu z odpadního skla CRT obrazovek. Vzhledem k technické zastaralosti a nahrazení CRT obrazovek jinými typy zobrazovacích displejů (LCD, LED...) a omezenými možnostmi recyklace CRT obrazovek, se určitý podíl tohoto odpadního skla často dostává na skládky komunálního odpadu, kde se z něj následně mohou uvolňovat škodlivé látky (zejména těžké kovy), které komplikují další nakládání se skládkovými vodami a jsou rizikem pro případné průsaky do okolního prostředí. Příprava a rozbory výluhu budou probíhat v laboratořích ÚZPET AF Mendelovy univerzity v Brně. Student by měl být schopen a ochoten pracovat v laboratoři. Zjištěné výsledky budou srovnány s legislativními požadavky stanovenými pro skládkové vody.
 • Téma: Vypsáno

Měření mikroklimatických parametrů v objektech chovu hospodářských zvířat

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí stáje. Parametry vnitřního prostředí významným způsobem ovlivňují životní podmínky a zdravotní stav zvířat. Řada kategorií zvířat má právními předpisy stanoveny limity parametrů vnitřního prostředí, které by měly být dodržovány. V rámci měřených parametrů se bude jednat o především o teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, teplotu povrchů konstrukcí stáje, orientačně bude měřen i obsah amoniaku ve stájovém ovzduší. Měření bude probíhat ve více dnech (pro srovnání optimálně v zimním a letním období). Pro měření bude využito měřící techniky našeho ústavu (multifunkční zařízení pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění; termokamera; měřicí zařízení pro stanovení obsahu amoniaku).
 • Téma: Vypsáno