Představení vedoucích zavěrečných prací - charakteristika odborného zaměření

(aktualizováno: 24. 6. 2021)

 

  • Vítěz Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
  • V rámci své vědeckovýzkumné činnosti se primárně zabývá anaerobními technologiemi. V posledních letech konkrétně technologií Power to Methane, anaerobním čištěním odpadních vod a anaerobním zpracováním gastroodpadů s vysokým obsahem lipidů. V oblasti aerobních technologií potom biodegradací různých matric (např. bioplastů) směsnou kulturou, a to jak v odpadních vodách, tak v kompostech/půdě.

  • Junga Petr, doc. Ing. et Ing., Ph.D.
  • Odborně se věnuje problematice zemědělských a průmyslových staveb, technologických zařízení staveb, technice prostředí a energetickému managementu budov, environmentálně šetrné výstavbě a recyklace stavebních a demoličních odpadů, hodnocení vad a poruch staveb a oceňování nemovitostí, bezpečnosti staveb a zařízení.

  • Koutný Tomáš, Ing., Ph.D.
  • V současné době je řešitelem dvou projektů orientovaných do praxe. První se zaměřuje na využití biologicky rozložitelných odpadů pro výrobu bioplynu a druhý na vývoj sušárny čistírenských kalů.

  • Krčálová Eva, Ing., Ph.D.
  • V rámci své vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti se zabývá právními předpisy v oblasti odpadového hospodářství a další s touto oblastí spojené, strategie a koncepce odpadového hospodářství, strategie udržitelného rozvoje, systémy řízení ochrany životního prostředí.

  • Tichá Zuzana, Bc. Ing., Ph.D.
  • V rámci své vědeckovýzkumné činnosti se věnuje především problematice odpadů. Zajímá se o biologické procesy a organismy v rámci technologií zpracování odpadů, třídění odpadů, komunální odpady a jejich produkce, systémy svozu a nakládání, principy oběhového hospodářství a skládkování.