Vypsaná a podpořená témata SOČ – 44. ročník (školní rok 2021/2022)

Zjišťování těžkých kovů uvolňovaných z armatur do pitné vody II.

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: Jan Jirků - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • Popis: Téma navazuje na úspěšnou práci studentky Gymnázia Víděňská. Téma bude rozvinuto o ověření vybraných těžkých kovů uvolněných do vodného výluhu z dalších materiálů vodovodních armatur (které nebyly ověřovány v prvním experimentu). Obsah těžkých kovů v pitné vodě je vysoce nežádoucím jevem, a to s ohledem na jejich škodlivost a dopad na zdravotní stav lidí (případně zvířat). Příprava experimentu a rozbory výluhu budou probíhat v laboratořích ÚZPET AF Mendelovy univerzity v Brně. Student by měl být schopen a ochoten pracovat v laboratoři. Zjištěné výsledky budou srovnány s legislativními požadavky stanovenými pro obsah těžkých kovů uvolňovaných z vodovodních armatur a na závěr budou srovnány i s výsledky zjištěnými v prvním experimentu.
 • Téma: Vypsáno / Podpořeno / Řešeno
 • Kategorie: Obor 03 - Chemie
 • Výsledky: 3. místo školní kolo SOČ
 • Fotodokumentace:

Studie problematiky odpadního textilu

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: Anna Křížanová - Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace
 • Popis: Téma je zaměřeno na zpracování komplexní studie v problematice odpadního textilu, a to v podmínkách ČR, EU případně i globálním měřítku. Studie bude mít charakter literární rešerše z domácích (především statistické údaje, informace z evidence odpadů, výkazy a zprávy státní správy apod.) i světových zdrojů (vědeckých publikací). Řešitel provede i specifikaci současných možností recyklace tohoto odpadu, současného stavu v oblasti recyklace textilu a perspektiv do budoucna.
 • Téma: Vypsáno / Podpořeno / Řešeno
 • Kategorie: Obor 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Výsledky: 5. místo školní kolo SOČ
 • Fotodokumentace:


Měření mikroklimatických parametrů v ovzduší učeben

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na měření mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí budov - učeben. Mikroklimatické parametry významným způsobem ovlivňují životní podmínky lidí v pobytových prostorách. Velmi důležité je to zejména u výukových prostor, kde nevhodné parametry vnitřního prostředí způsobují nežádoucí jevy jako je zvýšená únava a ztráta pozornosti, čímž devalvují výukový proces. V rámci řešení tohoto tématu proběhnou experimentální měření mikroklimatických parametrů (zejména teploty vzduchu, relativní vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu, obsahu CO2). Měření proběhne v letním a zimním období, ve více opakováních, na dvou učebnách, které budou rozměrově a kapacitně obdobné, ale jedna bude s přirozeným větráním a druhá s nucenou ventilací.
 • Téma: Vypsáno

Zjišťování obsahu těžkých kovů v odpadním skle CRT obrazovek

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na měření vybraných těžkých kovů uvolněných do vodného výluhu z odpadního skla CRT obrazovek. Vzhledem k technické zastaralosti a nahrazení CRT obrazovek jinými typy zobrazovacích displejů (LCD, LED...) a omezenými možnostmi recyklace CRT obrazovek, se určitý podíl tohoto odpadního skla často dostává na skládky komunálního odpadu, kde se z něj následně mohou uvolňovat škodlivé látky (zejména těžké kovy), které komplikují další nakládání se skládkovými vodami a jsou rizikem pro případné průsaky do okolního prostředí. Příprava a rozbory výluhu budou probíhat v laboratořích ÚZPET AF Mendelovy univerzity v Brně. Student by měl být schopen a ochoten pracovat v laboratoři. Zjištěné výsledky budou srovnány s legislativními požadavky stanovenými pro skládkové vody.
 • Téma: Vypsáno

Měření mikroklimatických parametrů v objektech chovu hospodářských zvířat

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí stáje. Parametry vnitřního prostředí významným způsobem ovlivňují životní podmínky a zdravotní stav zvířat. Řada kategorií zvířat má právními předpisy stanoveny limity parametrů vnitřního prostředí, které by měly být dodržovány. V rámci měřených parametrů se bude jednat o především o teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, teplotu povrchů konstrukcí stáje, orientačně bude měřen i obsah amoniaku ve stájovém ovzduší. Měření bude probíhat ve více dnech (pro srovnání optimálně v zimním a letním období). Pro měření bude využito měřící techniky našeho ústavu (multifunkční zařízení pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění; termokamera; měřicí zařízení pro stanovení obsahu amoniaku).
 • Téma: Vypsáno