Vypsaná a podpořená témata SOČ – 43. ročník (školní rok 2020/2021)

Měření obsahu vybraných kovů uvolněných z trubního vedení do pitné vody

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: Kristýna Chlubnová - Gymnázium Brno, Vídeňská, příspěvková organizace
 • Popis: Téma je zaměřeno na experimentální měření obsahu vybraných kovů (např. chrom, zinek, měď atd.) uvolněných do pitné vody z trubních rozvodů. Experimentální měření bude probíhat ve více opakováních a jeho výsledky bude řádně vyhodnoceny a porovnány s legislativními požadavky stanovenými na pitnou vodu. Měření budou probíhat v laboratořích ÚZPET AF Mendelovy univerzity v Brně.
 • Téma: Vypsáno / Podpořeno / Řešeno / Obhájeno
 • Kategorie: Obor 03 - Chemie
 • Výsledky: 7. místo krajské kolo SOČ
 • Fotodokumentace:

Měření mikroklimatických parametrů v ovzduší učeben

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: Lenka Boušková - Gymnázium Brno-Řečkovice, příspěvková organizace
 • Popis: Téma je zaměřeno na měření mikroklimatických parametrů vnitřního prostředí budov - učeben. Mikroklimatické parametry významným způsobem ovlivňují životní podmínky lidí v pobytových prostorách. Velmi důležité je to zejména u výukových prostor, kde nevhodné parametry vnitřního prostředí způsobují nežádoucí jevy jako je zvýšená únava a ztráta pozornosti, čímž devalvují výukový proces. V rámci řešení tohoto tématu proběhnou experimentální měření mikroklimatických parametrů (zejména teploty vzduchu, relativní vlhkosti, rychlosti proudění vzduchu, obsahu CO2). Měření proběhne v letním a zimním období, ve více opakováních, na dvou učebnách, které budou rozměrově a kapacitně obdobné, ale jedna bude s přirozeným větráním a druhá s nucenou ventilací.
 • Téma: Vypsáno / Řešeno / Obhájeno
 • Kategorie: Obor 08 - Ochrana a tvorba životního prostředí
 • Výsledky: 8. místo krajské kolo SOČ
 • Fotodokumentace:


Analýza průmyslových bioplynových stanic

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. Jana Novotná
 • Studenti: -
 • Popis: Student v rámci tohoto tématu provede analýzu průmyslových bioplynových stanic na území české republiky. V teoretické části student popíše technologii bioplynových stanic pro výrobu bioplynu (případně biomethanu) z průmyslových odpadů. Dále stanoví charakteristiku průmyslových odpadů jako jsou odpady z pivovarů, vinařství nebo velkopěstírenských skleníků. V praktické části statisticky vyhodnotí základní údaje o průmyslových bioplynových stanicích na území České republiky (výkon, produkce bioplynu, složení bioplynu, jeho využití, využití tepelné energie, druhy odpadů, poměr odpadů pro denní dávkování do bioreaktoru, kapacita bioplynových stanic apod.).
 • Téma: Vypsáno

I autovrak může obsahovat cenné kovy

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. Martin Šotnar
 • Studenti: -
 • Popis: V rámci řešení práce SOČ student popíše materiálové složení autovraků a způsoby nakládání s nimi. Práce se dále bude zaměřovat na popis určité části autovraku. V rámci praktické části budou studentovi poskytnuty vzorky vybrané části autovraku, ve které budou analyzovány prvky, se zaměřením na drahé kovy. Jednotlivé vzorky pak budou dle obsahů těchto látek seřazeny dle výrobce a data výroby. Tyto analýzy budou probíhat na XRF analyzátoru na Mendelově univerzitě v Brně. V rámci řešení práce SOČ bude student mít možnost účastnit se exkurze na autovrakovišti.
 • Téma: Vypsáno

Je elektroodpad opravdu odpadem?

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. Martin Šotnar
 • Studenti: -
 • Popis: Student ve spolupráci se školitelem vybere druh elektroodpadu, který popíše z hlediska jeho složení a možností využití jednotlivých materiálů. Student bude, mimo jiné, pracovat s XRF analyzátorem, který je vhodný ke stanovení povrchového prvkového složení např. těžkých kovů ve vybraném vzorku. Dále se naučí pracovat na přípravě vzorků, prezentaci výsledků a bude se moci zúčastnit exkurze do provozu firmy, která se elektroodpady zabývá. Rozhodně se jedná o zajímavou a přínosnou práci.
 • Téma: Vypsáno

Měření mikroklimatických parametrů ve stáji

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na měření mikroklimatických parametrů ve vnitřním prostředí stáje. Parametry vnitřního prostředí významným způsobem ovlivňují životní podmínky a zdravotní stav zvířat. Řada kategorií zvířat má právními předpisy stanoveny limity parametrů vnitřního prostředí, které by měly být dodržovány. V rámci měřených parametrů se bude jednat o především o teplotu vzduchu, relativní vlhkost vzduchu, proudění vzduchu, teplotu povrchů konstrukcí stáje, orientačně bude měřen i obsah amoniaku ve stájovém ovzduší. Měření bude probíhat ve více dnech (pro srovnání optimálně v zimním a letním období). Pro měření bude využito měřící techniky našeho ústavu (multifunkční zařízení pro měření teploty, vlhkosti, rychlosti proudění; termokamera; měřicí zařízení pro stanovení obsahu amoniaku).
 • Téma: Vypsáno

Pozitivní energie nebo nebezpečné splodiny z komínů?

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. Martin Šotnar
 • Studenti: -
 • Popis: V rámci řešení tohoto tématu student společně se školitelem vybere biologicky rozložitelný odpad (materiál) vhodný ke spalování. Následně popíše způsoby vytápění domácností. Zaměří se na spalování, jeho výhody, nevýhody a možný vývoj s ohledem na změny klimatu a stavu lesních porostů v ČR. V praktické části student provede odběr vybraných vzorků biologicky rozložitelných odpadů (materiálů) a jejich zpracování k dalším analýzám. Dále budou provedeny analýzy výhřevnosti těchto odebraných vzorků a jejich srovnání s běžně dostupnými materiály. V průběhu řešení práce SOČ student bude přizván na exkurzy do nově vznikajícího centra pro řešení této problematiky včetně měření spalin ze spalování.
 • Téma: Vypsáno

Studie problematiky odpadního textilu

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na zpracování komplexní studie v problematice odpadního textilu, a to v podmínkách ČR, EU případně i globálním měřítku. Studie bude mít charakter literární rešerše z domácích (především statistické údaje, informace z evidence odpadů, výkazy a zprávy státní správy apod.) i světových zdrojů (vědeckých publikací). Řešitel provede i specifikaci současných možností recyklace tohoto odpadu, současného stavu v oblasti recyklace textilu a perspektiv do budoucna.
 • Téma: Vypsáno

Zjišťování obsahu těžkých kovů v odpadním skle CRT obrazovek

 • Instituce: Mendelova univerzita v Brně
 • Fakulta/ústav: Agronomická fakulta, Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
 • Lektoři: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
 • Studenti: -
 • Popis: Téma je zaměřeno na měření vybraných těžkých kovů uvolněných do vodného výluhu z odpadního skla CRT obrazovek. Vzhledem k technické zastaralosti a nahrazení CRT obrazovek jinými typy zobrazovacích displejů (LCD, LED...) a omezenými možnostmi recyklace CRT obrazovek, se určitý podíl tohoto odpadního skla často dostává na skládky komunálního odpadu, kde se z něj následně mohou uvolňovat škodlivé látky (zejména těžké kovy), které komplikují další nakládání se skládkovými vodami a jsou rizikem pro případné průsaky do okolního prostředí. Příprava a rozbory výluhu budou probíhat v laboratořích ÚZPET AF Mendelovy univerzity v Brně. Student by měl být schopen a ochoten pracovat v laboratoři. Zjištěné výsledky budou srovnány s legislativními požadavky stanovenými pro skládkové vody.
 • Téma: Vypsáno