Okruhy témat zavěrečných prací

 

Nabízené okruhy témat závěrečných prací vypisovaných na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky pro akademický rok 2019/2020:

 

 • Analýza prvkového složení vybraného elektroodpadu
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Diplomová práce se bude zabývat analýzou rizikových prvků v desintegrovaném elektroodpadu. Student charakterizuje elektroodpad, který byl vybrán pro experimentální měření a s ním spojený způsob nakládání. Student dále sestaví vhodnou metodiku a provede experimentální analytická měření. Zjištěné výsledky zhodnotí a interpretuje a následně provede vyvození závěrů a doporučení pro praxi.
 • Analýza šťovíku v bioplynové laboratoři
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Jana Novotná
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Diplomová práce se bude zabývat analýzou výtěžnosti metanu ze šťovíku pěstovaného jako materiál vhodný pro využití v BPS. Student provede stanovení teoretické výtěžnosti metanu a následně fermentační testy šťovíku ve směsi s kukuřicí v různých poměrech. Zjištěné výsledky student vyhodnotí a provede srovnání výsledků s výtěžností metanu při použití kukuřice v závislosti produkce plodin na hektar.
 • Analýza vybraného materiálu
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Rešerše vybraného materiálu jako součásti obalů / odpadů a jeho zpracování: dřevo, kov, plast, papír, sklo, kompozitní materiály, textil.
 • Analýza vývoje integrované prevence a omezování znečištění (IPPC) ve vybrané činnosti přílohy č. 1 zákona o integrované prevenci
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Jedná se o rešeršně-analytickou práci, zpracování poznatků z právních předpisů, odborných publikací, informací z databází a z konkrétních integrovaných povolení, případně získávání konkrétních údajů a informací od správních orgánů činných v proceduře IPPC.
 • Aplikace infračervené termografie
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví, Zootechnika
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku praktického provádění a vyhodnocení výsledků měření metodou IR termografie v oblasti zemědělství (např. dojení, silážování apod.), zemědělských strojů, strojních a elektrotechnických zařízení (bioplynové stanice, kogenerační jednotky, motory, čerpadla, rozvody teplé vody, elektroinstalace atd.), staveb (vytápěné zemědělské objekty, ostatní vytápěné stavební objekty), i v odpadovém hospodářství (skládky, detekce plynů apod.).
 • Aukce zelené energie
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Jana Novotná
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Téma bude řešeno formou rešerše. Analýza vývoje v EU a v ČR, Porovnání již zavedených systému aukce v jiných zemích. Analýza využitelnosti v ČR.
 • Bezpečnost tlakových zásobníků
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: Provoz techniky
  • podrobnosti: Jedná se o rešeršní práci. Student uvede typy tlakových zásobníků, možné chemické látky, které jsou v nich skladovány, výstroj tlakových zásobníků, technické normy vztahující se k tlakovým zásobníkům. Následně uvede na základě údajů z databází příklady havárií tlakových zásobníků. Na základě těchto informací uvede příčiny havárie (např. pomocí fishbone diagramu) a možné scénáře havárií, které detailně popíše. Na závěr uvede s ohledem na zjištěné informace základní zásady bezpečného provozu tlakových zásobníků.
 • Energetická náročnost budov
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. posuzování energetické náročnosti budov a tepelně technických vlastností konstrukcí (i dílčí části posuzování); porovnání výpočetního hodnocení vybrané budovy s reálnými měřenými spotřebami energií; návrhy možných energeticky úsporných opatření (tepelně technické úpravy konstrukcí, modernizace systému technických zařízení budov, obnovitelné zdroje energie v budovách atd.) a studie jejich technického a ekonomického posouzení apod.
 • Energetické využití kalů z čistíren odpadních vod
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Práce se bude zabývat porovnáním a analýzou všech druhů čistírenských kalů na ČOV. Student charakterizuje jednotlivé kaly (primární, sekundární, …), vyčíslí náklady na úpravu kalů a provede analýzu energetického využití jednotlivých kalů. Následně vytvoří návrh na úpravu kalu pro zachování nejvyšší energetické využitelnosti těchto kalů.
 • Environmentální aspekty bioplynových stanic
  • vedoucí práce / konzultant: Dr. Ing. Petr Marada
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Zpracování environmentálních aspektů souvisejících s BPS (osevní postupy, erozní ohroženost, …)
 • Hliník v obalových materiálech
 • Hodnocení agroekosystému
  • vedoucí práce / konzultant: Dr. Ing. Petr Marada
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Vytvoření vhodné metodiky pro hodnocení agroekosystémů s ohledem na produkci biomasy.
 • Hodnocení současného stavu a studie možného využití tzv. brownfields
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Témata této oblasti mohou řešit jednak vyhodnocení existence tzv. brownfields (zemědělských nebo průmyslových) v konkrétní územní jednotce (obec, okres, kraj). Dále mohou práce řešit např. vyhodnocení stávajícího stavu a studii variantních řešení (včetně hrubého odhadu investičních nákladů) pro možné využití existujících zemědělských a průmyslových brownfields.
 • Kovové obaly
 • Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V současné době se stále aktuálnějším stává téma zpětného odběru použitých potravinářských olejů. Cílem práce bude shromáždit informace o jejich složení a různých možnostech jejich následného využití, a to se zřetelem na využití pro energetické účely.
 • Návrh metody hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Provoz techniky, Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Student uvede možné přístupy hodnocení environmentálních rizik (ERA) ve vybraných zemích Evropy, uvede metody, které se mohou v různých fázích pro ERA použít, na základě zjištěných informací navrhne metodu ERA a tuto metodu následně použije na modelovém případě.
 • Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Provoz techniky, Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Student vypracuje rešerši týkající se fyzikální podstaty elektromagnetického záření, uvede právní úpravu vztahující se k expozičním limitům elektromagnetického záření, dále uvede příklady pracovišť, kde může nastat zvýšená expozice elektromagnetickému záření. Provede rešerši na téma možných zdravotních účinků působení elektromagnetického záření na lidský organismus. Uvede metody měření elektromagnetického záření (u BP volitelně, u DP povinně) a provede měření elektromagnetického záření ve vybrané lokalitě (u BP volitelně, u DP povinně).
 • Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V bioplynových stanicích je anaerobní fermentací vyráběn bioplyn složený z požadovaného metanu a doprovodného oxidu uhličitého. Jedním z nejčistších paliv je vodík, který je za specifických podmínek také možno vyrábět anaerobní fermentací. Cílem práce je po přípravě rešerše provést sadu pilotních zkoušek s cílem vyrobit bioplyn s vysokým obsahem vodíku.
 • Plasty v odpadních vodách
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Charakteristika plastů v odpadních vodách na ČOV. Analýza otěru plastů v OV (z myčky, pračky, …).
 • Recyklace fotovoltaických panelů
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V současnosti je v provozu mnoho fotovoltaických elektráren. S ohledem na životnost fotovolatických panelů se blíží okamžik, kdy bude nutno tyto panely masivně recyklovat. Práce se zabývá popisem možností recyklace fotovoltaických panelů.
 • Recyklace kovů ze strusky spalovny odpadů
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti získávání a recyklace kovů ze strusky pocházející ze spalovny odpadů. Práce bude zaměřena na identifikaci množství a kvality kovů ve strusce z konkrétní spalovny odpadů. K definování druhu kovů bude použit rentgenově fluorescenční analyzátor. V případě významného zastoupení kovů ve strusce student provede návrh technologie na separaci kovů ze strusky.
 • Recyklace textilu
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti recyklace textilu. Informace budou čerpány z databází vědeckých prací. Cílem práce je definovat složení, množství a způsoby recyklace textilu.
 • Různorodost separovaných plastů
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Rešerše vybraného materiálu jako součásti obalů / odpadů a jeho zpracování.
 • Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojicími roboty
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: Provoz techniky
  • podrobnosti: Bakalářská práce se bude věnovat historii a současným trendům v procesech strojního dojení. Práce bude porovnávat klasická dojící zařízení (jejich součásti) s dojícími automaty z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. Student si vybere dva zemědělské provozy, kde srovnání provede.
 • Stanovení energetického využití odpadů
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.; Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V rámci práce provede student analýzu jedné sady vzorků na různých typech kalorimetrů. Analyticky vyhodnotí vybraný odpad a následně u tohoto odpadu provede analýzu s využitím různých typů kalorimetru. Získané výsledky porovná a zhodnotí.
 • Stanovení obsahu plastů v akvatických sedimentech
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky
  • podrobnosti: Cílem diplomové práce je příprava metodiky pro separaci plastů ze sedimentů připravená na základě rešeršního studia. Na sadě vzorků z sedimentů z různých typů akvatických bude provedena separace a stanovení obsahu plastů. Interpretace se budou týkat podílu plastů v jednotlivých typech prostředí v souvislosti s jejich původem, resp. se způsobem hospodaření s odpady na daném území.
 • Stanovení obsahu plastů v kompostech
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky
  • podrobnosti: Cílem diplomové práce je příprava metodiky pro separaci plastů ze sedimentů připravená na základě rešeršního studia. Na sadě vzorků z kompostů bude provedena vedena separace a stanovení obsahu plastů. Interpretace se budou týkat podílu plastů v jednotlivých vzorcích v souvislosti s jejich původem a technologií výroby kompostu.
 • Stavební a demoliční odpady
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení druhů, množství, vlastností (zejména nebezpečných) a návrh způsobu nakládání se stavebním a demoličním odpadem z konkrétních vybraných stavebních objektů apod. Ověřování možnosti využití SDO jako recyklovaného materiálu.
 • Škody způsobené zvěří a škody způsobené na zvěři při využívání zemědělské techniky
  • vedoucí práce / konzultant: Dr. Ing. Petr Marada
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Provoz techniky
  • podrobnosti: Využití dronu a termovize při zjišťování škod způsobených zvěří a škod způsobených zemědělskou technikou na zvěři. Analýza environmentální bezpečnosti zemědělských technik.
 • Technika prostředí budov
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví, Zootechnika
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. měření a vyhodnocení kvality vnitřního prostředí budov (mikroklimatické podmínky - prachové částice, mikroorganismy, škodlivé plyny, teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu v prostředí; elektromagnetické záření v prostředí apod.). Vyhodnocení efektivity provozu technických zařízení budov (vzduchotechnika, systémy vytápění apod.
 • Technologie pro úpravu bioplynu
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky
  • podrobnosti: V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti úpravy bioplynu. Hlavním bodem zájmu budou technologie pro odstraňování sirovodíku, oxidu uhličitého, vlhkosti. Akcentovány budou technologie pro výrobu čistého metanu.
 • Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky
  • podrobnosti: Cílem diplomové práce je návrh a následné sestavení analyzátoru oxidu uhličitého za použité platformy Arduino. Komunikace s analyzátorem bude prováděna pomocí standardu Bluetooth, tak aby mohlo být Arduino. Součástí práce je návrh komunikačního protokolu a implementace programového vybavení pro Arduino. Z tohoto důvodu je práce vhodná pouze pro zájemce s alespoň základní znalostí programování v jazyce C++ nebo použitelného ekvivalentu.(!!!). Výsledkem práce bude terénní analyzátor CO2 použitelný např. pro analýzu skládkového plynu, spalin apod.
 • Trvale udržitelná výstavba
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. posuzování životního cyklu (LCA) a nákladů životního cyklu staveb (LCC), stavebních prvků a materiálů (i dílčí analýzy). Certifikace budov z hlediska trvalé udržitelnosti. Hodnocení vlastností stavebních materiálů a ověřování možnosti a vhodnosti použití obnovitelných stavebních materiálů v konstrukcích (z hlediska fyzikálních a chemických vlastností, životnosti, ceny apod.).
 • Výroba biomethanu
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky
  • podrobnosti: Rešerše způsobů výroby biomethanu a porovnání těchto metod.
 • Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Zpracování poznatků z odborných publikací s ohledem na praktické použití pro konkrétní experimenty. Student identifikuje zdroje odpadní vody s obsahem mikroplastů z domácností. U těchto mikroplastů stanoví charakteristiku a jejich vliv na zdraví a životní prostředí. Navrhne vhodný popis, způsob identifikace a kvantifikace mikroplastů v odpadních vodách a povrchových či podzemních vodách. Stanoví kritéria aplikovatelnosti metod identifikace a kvantifikace mikroplastů u zdrojů odpadních vod z domácností.
 • Zemědělské a průmyslové stavby
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví, Zootechnika
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. návrh – příprava koncepční studie novostavby, přístavby, opravy nebo adaptace vybrané stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu, servis a skladování, agroturistiku apod.); vyhodnocení stávajícího provozu vybrané stavby či souboru staveb (inventarizace, dokumentace, zhodnocení technického stavu, vyhodnocení provozních nákladů) a návrh modernizačních opatření. Hodnocení technického stavu staveb, vyhledávání existujících vad a poruch s následnou koncepční studií návrhu možných způsobů odstranění zjištěných nedostatků apod.
 • Zhodnocení vlastností odpadních barevných tonerů a jejich využití
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Student v rámci práce charakterizuje vybraný odpad (toner) pro následné experimentální měření vybraných vlastností. Následně sestaví metodiku a provede analýzu sledovaných vlastností tonerů. Zjištěné výsledky statisticky vyhodnotí, interpretuje a na základě experimentálního měření provede diskuzi a vyvodí závěry.

 

 

Podrobnější informace a další témata vypisovaných závěrečných prací naleznete v Osobní administrativě UIS v sekci Moje studium > Portál studenta > Rozpisy témat > Témata k závěrečným pracím > Seznam témat.