Okruhy a témata zavěrečných prací

(aktualizováno: 28. 6. 2021)

Nabízené okruhy a témata závěrečných prací vypisovaných na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky v akademickém roce 2021/2022:

 • Anaerobní fermentace kuchyňských odpadů
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Cílem práce je změřit produkci a kvalitu bioplynu produkovaného anaerobním rozkladem kuchyňských odpadů a stanovit vhodné podmínky, při kterých bude tento rozklad dlouhodobě udržitelný. Posuzovanými parametry může být skladba fermentovaných odpadů (kofermentace kuchyňských odpadů s jiným vhodným materiálem), maximální látkové zatížení fermentoru, stanovení vhodné doby zdržení materiálu ve fermentoru, případně související obsah sušiny ve fermentoru. Za účelem naplnění vybraných cílů budou provedeny testy anaerobní fermentace v laboratoři na MENDELU, kde je k dispozici potřebné vybavení.
 • Anaerobní stabilizace čistírenských kalů
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V rámci práce provede student experiment s čistírenskými kaly z komunálních čistíren odpadních vod. Cílem bude posoudit anaerobní stabilizovatelnost těchto kalů a vliv stabilizace na další vlastnosti kalu. Tedy vztah doba zdržení × odbouraná sušina × spalné teplo. V rámci práce student zavede do laboratoře metodu stanovení odvodnitelnosti kalu.
 • Analýza prvkového složení vybraného elektroodpadu
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Diplomová práce se bude zabývat analýzou rizikových prvků v desintegrovaném elektroodpadu. Student charakterizuje elektroodpad, který byl vybrán pro experimentální měření a s ním spojený způsob nakládání. Student dále sestaví vhodnou metodiku a provede experimentální analytická měření. Zjištěné výsledky zhodnotí a interpretuje a následně provede vyvození závěrů a doporučení pro praxi.
 • Analýza systémů nakládání s komunálním odpadem
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Předmětem bakalářské práce je rešerše možností a způsobů nakládání s komunálním odpadem na úrovni EU, ale i v jiných než členských zemích.
 • Analýza vývoje IPPC ve vybraném průmyslovém odvětví
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Předmětem práce je analýza vývoje právních předpisů této oblasti a také posouzení úrovně aplikace nejlepších dostupných technik ve vybraném průmyslovém odvětví prostřednictvím vyhodnocení obsahů integrovaných povolení dostupných v informačním systému IPPC.
 • Analýza vývoje právních předpisů odpadového hospodářství ČR
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Předmětem práce je podrobná analýza vývoje právních norem a strategií v oblasti odpadového hospodářství na úrovni ČR se zohledněním požadavků EU. Jedná se o rešeršní typ práce.
 • Aplikace infračervené termografie
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika, Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zootechnika
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku praktického provádění a vyhodnocení výsledků měření metodou IR termografie v oblasti zemědělství (např. dojení, silážování apod.), zemědělských strojů, strojních a elektrotechnických zařízení (bioplynové stanice, kogenerační jednotky, motory, čerpadla, rozvody teplé vody, elektroinstalace atd.), staveb (vytápěné zemědělské objekty, ostatní vytápěné stavební objekty), i v odpadovém hospodářství (skládky, detekce plynů apod.).
 • Biologické aspekty při zpracování odpadů (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství), Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V rámci této problematiky se mohou řešit témata z oblasti zhodnocení vybraných organismů na proces zpracování odpadů a možnosti využití organismů při zpracování odpadů (např. možnosti využití a přehled dostupných organismů, které dovedou zpracovat určitý typ odpadu).
 • Čištění průmyslových odpadních vod
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V rámci práce provede student experiment s vybranou průmyslovou odpadní vodou na laboratorním UASB reaktoru. V rámci práce stanoví biologickou čistitelnost odpadní vody, produkci a kvalitu vzniklého bioplynu.
 • Energetická náročnost budov
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika, Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. posuzování energetické náročnosti budov a tepelně technických vlastností konstrukcí (i dílčí části posuzování); porovnání výpočetního hodnocení vybrané budovy s reálnými měřenými spotřebami energií; návrhy možných energeticky úsporných opatření (tepelně technické úpravy konstrukcí, modernizace systému technických zařízení budov, obnovitelné zdroje energie v budovách atd.) a studie jejich technického a ekonomického posouzení apod.
 • Hodnocení současného stavu a studie možného využití tzv. brownfields
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika, Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování
  • podrobnosti: Témata této oblasti mohou řešit jednak vyhodnocení existence tzv. brownfields (zemědělských nebo průmyslových) v konkrétní územní jednotce (obec, okres, kraj). Dále mohou práce řešit např. vyhodnocení stávajícího stavu a studii variantních řešení (včetně hrubého odhadu investičních nákladů) pro možné využití existujících zemědělských a průmyslových brownfields.
 • Inovace stacionárních strojních linek pro dopravu materiálu ve vybraném podniku
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Provoz techniky), Zemědělské inženýrství (Agrobyznys)
  • podrobnosti: Bakalářská práce se bude zabývat stacionárními linkami pro dopravu materiálu ve vybraném podniku. Student nejprve provede základní rozdělení stacionární manipulační techniky. Následně bude analyzována technika vybraného podniku. Bude provedeno doporučení pro zlepšení.
 • Mikroplasty v čistírenských kalech
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti obsahu mikroplastů v kalech. Student se zaměří se na možnosti koloběhu mikroplastů při různých způsobech nakládání s kalem.
 • Návrh zpřesnění metody určení průběhu časové závislosti amortizační křivky a základní životnosti vybraného mobilního stroje
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Technické znalectví a oceňování, Provoz techniky
  • podrobnosti: Předmětem řešení práce bude vytvoření relevantní databáze veličin a jejich hodnot určujících pokles technické hodnoty ve vztahu ke stáří a opotřebení konstrukčních a funkčních skupin mobilního stroje a návrh zpřesnění metody určení průběhu časové závislosti amortizační křivky a základní životnosti mobilního stroje na základě zjištěných hodnot určujících veličin.
 • Nové techniky a technologie při odklizu výkalů v chovu skotu / prasat
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Provoz techniky), Zemědělské inženýrství (Agrobyznys), Zootechnika
  • podrobnosti: Bakalářská práce se bude zabývat novými technikami a technologiemi při odklizu výkalů Student nejprve provede základní rozdělení a následně popíše nové směry. Bude analyzována technika vybraného podniku, případně nákladovost s podobným podnikem s jinou technologií.
 • Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V bioplynových stanicích je anaerobní fermentací vyráběn bioplyn složený z požadovaného metanu a doprovodného oxidu uhličitého. Jedním z nejčistších paliv je vodík, který je za specifických podmínek také možno vyrábět anaerobní fermentací. Cílem práce je po přípravě rešerše provést sadu pilotních zkoušek s cílem vyrobit bioplyn s vysokým obsahem vodíku.
 • Power to Methane
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti technologie Power to Methane. Zaměří se na možnosti biologické produkce metanu.
 • Precizace hodnot koeficientu prodejnosti strojů metodou data minin
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: Disertační práce
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Technika a mechanizace zemědělství, Technické znalectví a expertní inženýrství
  • podrobnosti: Cílem práce bude vytvoření software pro data mining v databázích typu big data pro výběr určujících veličin podle formulované podmínky a na základě definičních vztahů pro získané hodnoty vstupních veličin výpočet hodnoty veličiny "koeficient prodejnosti".
 • Procesní parametry ovlivňující anaerobní fermentaci kuchyňských odpadů
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Cílem práce je zpracovat literární rešeši na procesní parametry ovlivňující výrobu bioplynu z kuchyňských odpadů. Autor se zaměří především na skladbu fermentovaných materiálů (kofermentaci kuchyňských odpadů s jiným vhodným materiálem, prvkové složení směsi), látkové zatížení fermentoru, dobu zdržení materiálu ve fermentoru, případně související obsah sušiny ve fermentoru a procesní teplotu.
 • Recyklace textilu
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti recyklace textilu. Informace budou čerpány z databází vědeckých prací. Cílem práce je definovat složení, množství a způsoby recyklace textilu.
 • Skládkování (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství), Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V rámci této problematiky se mohou řešit témata z oblasti zhodnocení vlivu legislativních požadavků v oblasti skládkování na nakládání s odpady (např. možné návrhy řešení a vliv na nakládání s odpady v rámci procesu zákazu skládkování).
 • Specifika posuzování technického stavu mobilních komunálních strojů a mobilních strojů odpadového hospodářství
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Technické znalectví a oceňování, Provoz techniky, Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Předmětem řešení práce bude zpracování rešeršní studie specifických metod subjektivního a objektivního hodnocení technického stavu mobilních komunálních strojů a mobilních strojů odpadového hospodářství ve smyslu standardů a metodických doporučení pro oceňování této techniky.
 • Specifika posuzování technického stavu mobilních zemědělských strojů
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Technické znalectví a oceňování, Provoz techniky)
  • podrobnosti: Předmětem řešení práce bude zpracování rešeršní studie specifických metod subjektivního a objektivního hodnocení technického stavu mobilních zemědělských strojů ve smyslu standardů a metodických doporučení pro oceňování této techniky.
 • Specifika posuzování technického stavu nákladních automobilů a jejich modifikací
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Technické znalectví a oceňování, Provoz techniky)
  • podrobnosti: Předmětem řešení práce bude zpracování rešeršní studie specifických metod subjektivního a objektivního hodnocení technického stavu nákladních automobilů ve smyslu standardů a metodických doporučení pro oceňování této techniky, zejména Znaleckého standardu č. I/2005.
 • Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojicími roboty
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika, Zootechnika, Agrobyznys
  • podrobnosti: Bakalářská práce se bude věnovat historii a současným trendům v procesech strojního dojení. Práce bude porovnávat klasická dojící zařízení (jejich součásti) s dojícími automaty z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. Student si vybere dva zemědělské provozy, kde provede srovnání.
 • Stavební a demoliční odpady
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství), Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení druhů, množství, vlastností (zejména nebezpečných) a návrh způsobu nakládání se stavebním a demoličním odpadem z konkrétních vybraných stavebních objektů apod. Ověřování možnosti využití SDO jako recyklovaného materiálu.
 • Systémy nakládání s odpady (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství), Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V rámci této problematiky se mohou řešit témata z oblasti zavedení a zhodnocení možností systému nakládání ve vybrané lokalitě (např. možnosti a vliv využití biologicky rozložitelných složek z komunálního odpadu, vliv zavedení “reuse center” na systém nakládání s odpady), zavedení a zhodnocení systému nakládání s odpady (např. zavedení vybrané technologie či metodiky např. vermikompostování, kritéria a indikátory udržitelnosti vybrané metodiky) v rámci univerzity, fakulty, ústavu.
 • Technicko-ekonomické aspekty při využití komunální techniky ve vybrané obci
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství, Provoz techniky), Zemědělské inženýrství (Agrobyznys)
  • podrobnosti: Bakalářská práce se bude zabývat komunální technikou využívanou k údržbě ve vybrané obci. Student nejprve provede základní rozdělení komunální techniky. Následně bude analyzována technika z hlediska její nákladovosti. Bude provedeno doporučení pro zlepšení.
 • Technika prostředí budov
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika, Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zootechnika
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. měření a vyhodnocení kvality vnitřního prostředí budov (mikroklimatické podmínky - prachové částice, mikroorganismy, škodlivé plyny, teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu v prostředí; elektromagnetické záření v prostředí apod.). Vyhodnocení efektivity provozu technických zařízení budov (vzduchotechnika, systémy vytápění apod.
 • Terénní analyzátor zákalu postavený na platformě Arduino
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství, Provoz techniky
  • podrobnosti: Cílem diplomové práce je návrh a následné sestavení analyzátoru zákalu (turbidimetru) povrchových vod za použité platformy Arduino. Komunikace s analyzátorem bude prováděna pomocí standardu Bluetooth, tak aby mohlo být Arduino. Součástí práce je návrh komunikačního protokolu a implementace programového vybavení pro Arduino. Z tohoto důvodu je práce vhodná pouze pro zájemce s alespoň základní znalostí programování v jazyce C++ nebo použitelného ekvivalentu.(!!!). Výsledkem práce bude terénní analyzátor použitelný např. pro analýzu zákalu povrchových vod pod bodovými zdroji znečištění.
 • Trvale udržitelná výstavba
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika, Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. posuzování životního cyklu (LCA) a nákladů životního cyklu staveb (LCC), stavebních prvků a materiálů (i dílčí analýzy). Certifikace budov z hlediska trvalé udržitelnosti. Hodnocení vlastností stavebních materiálů a ověřování možnosti a vhodnosti použití obnovitelných stavebních materiálů v konstrukcích (z hlediska fyzikálních a chemických vlastností, životnosti, ceny apod.).
 • Závěrečná práce na volné téma (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství), Zootechnika
  • podrobnosti: -
 • Závěrečná práce na volné téma (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Technické znalectví a oceňování)
  • podrobnosti: -
 • Závěrečná práce na volné téma (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Technické znalectví a oceňování, Provoz techniky
  • podrobnosti: -
 • Závěrečná práce na volné téma (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství), Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia
  • podrobnosti: -
 • Zemědělské a průmyslové stavby
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika, Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zootechnika
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. návrh – příprava koncepční studie novostavby, přístavby, opravy nebo adaptace vybrané stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu, servis a skladování, agroturistiku apod.); vyhodnocení stávajícího provozu vybrané stavby či souboru staveb (inventarizace, dokumentace, zhodnocení technického stavu, vyhodnocení provozních nákladů) a návrh modernizačních opatření. Hodnocení technického stavu staveb, vyhledávání existujících vad a poruch s následnou koncepční studií návrhu možných způsobů odstranění zjištěných nedostatků apod.
 • Zhodnocení vlastností odpadních barevných tonerů a jejich využití
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Student v rámci práce charakterizuje vybraný odpad (toner) pro následné experimentální měření vybraných vlastností. Následně sestaví metodiku a provede analýzu sledovaných vlastností tonerů. Zjištěné výsledky statisticky vyhodnotí, interpretuje a na základě experimentálního měření provede diskuzi a vyvodí závěry.


Podrobnější informace a další témata vypisovaných závěrečných prací naleznete v Osobní administrativě UIS v sekci Moje studium > Portál studenta > Rozpisy témat > Témata k závěrečným pracím > Seznam témat.

 

Historicky nabízené okruhy témat závěrečných prací vypisovaných na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky:

 

 • Analýza šťovíku v bioplynové laboratoři
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Jana Novotná
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Diplomová práce se bude zabývat analýzou výtěžnosti metanu ze šťovíku pěstovaného jako materiál vhodný pro využití v BPS. Student provede stanovení teoretické výtěžnosti metanu a následně fermentační testy šťovíku ve směsi s kukuřicí v různých poměrech. Zjištěné výsledky student vyhodnotí a provede srovnání výsledků s výtěžností metanu při použití kukuřice v závislosti produkce plodin na hektar.
 • Analýza vybraného materiálu
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Rešerše vybraného materiálu jako součásti obalů / odpadů a jeho zpracování: dřevo, kov, plast, papír, sklo, kompozitní materiály, textil.
 • Aukce zelené energie
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Jana Novotná
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Téma bude řešeno formou rešerše. Analýza vývoje v EU a v ČR, Porovnání již zavedených systému aukce v jiných zemích. Analýza využitelnosti v ČR.
 • Bezpečnost tlakových zásobníků
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: Provoz techniky
  • podrobnosti: Jedná se o rešeršní práci. Student uvede typy tlakových zásobníků, možné chemické látky, které jsou v nich skladovány, výstroj tlakových zásobníků, technické normy vztahující se k tlakovým zásobníkům. Následně uvede na základě údajů z databází příklady havárií tlakových zásobníků. Na základě těchto informací uvede příčiny havárie (např. pomocí fishbone diagramu) a možné scénáře havárií, které detailně popíše. Na závěr uvede s ohledem na zjištěné informace základní zásady bezpečného provozu tlakových zásobníků.
 • Environmentální aspekty bioplynových stanic
  • vedoucí práce / konzultant: Dr. Ing. Petr Marada
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Zpracování environmentálních aspektů souvisejících s BPS (osevní postupy, erozní ohroženost, …)
 • Hliník v obalových materiálech
 • Hodnocení agroekosystému
  • vedoucí práce / konzultant: Dr. Ing. Petr Marada
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Vytvoření vhodné metodiky pro hodnocení agroekosystémů s ohledem na produkci biomasy.
 • Kovové obaly
 • Možnosti využití upotřebených potravinářských olejů se zaměřením na energetické využití
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V současné době se stále aktuálnějším stává téma zpětného odběru použitých potravinářských olejů. Cílem práce bude shromáždit informace o jejich složení a různých možnostech jejich následného využití, a to se zřetelem na využití pro energetické účely.
 • Návrh metody hodnocení environmentálních rizik z pohledu zákona o prevenci závažných havárií
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Provoz techniky, Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Student uvede možné přístupy hodnocení environmentálních rizik (ERA) ve vybraných zemích Evropy, uvede metody, které se mohou v různých fázích pro ERA použít, na základě zjištěných informací navrhne metodu ERA a tuto metodu následně použije na modelovém případě.
 • Neionizující elektromagnetické záření v pracovním prostředí
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Provoz techniky, Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: Student vypracuje rešerši týkající se fyzikální podstaty elektromagnetického záření, uvede právní úpravu vztahující se k expozičním limitům elektromagnetického záření, dále uvede příklady pracovišť, kde může nastat zvýšená expozice elektromagnetickému záření. Provede rešerši na téma možných zdravotních účinků působení elektromagnetického záření na lidský organismus. Uvede metody měření elektromagnetického záření (u BP volitelně, u DP povinně) a provede měření elektromagnetického záření ve vybrané lokalitě (u BP volitelně, u DP povinně).
 • Různorodost separovaných plastů
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Rešerše vybraného materiálu jako součásti obalů / odpadů a jeho zpracování.
 • Stanovení energetického využití odpadů
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.; Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V rámci práce provede student analýzu jedné sady vzorků na různých typech kalorimetrů. Analyticky vyhodnotí vybraný odpad a následně u tohoto odpadu provede analýzu s využitím různých typů kalorimetru. Získané výsledky porovná a zhodnotí.
 • Stanovení obsahu plastů v akvatických sedimentech
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky
  • podrobnosti: Cílem diplomové práce je příprava metodiky pro separaci plastů ze sedimentů připravená na základě rešeršního studia. Na sadě vzorků z sedimentů z různých typů akvatických bude provedena separace a stanovení obsahu plastů. Interpretace se budou týkat podílu plastů v jednotlivých typech prostředí v souvislosti s jejich původem, resp. se způsobem hospodaření s odpady na daném území.
 • Stanovení obsahu plastů v kompostech
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky
  • podrobnosti: Cílem diplomové práce je příprava metodiky pro separaci plastů ze sedimentů připravená na základě rešeršního studia. Na sadě vzorků z kompostů bude provedena vedena separace a stanovení obsahu plastů. Interpretace se budou týkat podílu plastů v jednotlivých vzorcích v souvislosti s jejich původem a technologií výroby kompostu.
 • Škody způsobené zvěří a škody způsobené na zvěři při využívání zemědělské techniky
  • vedoucí práce / konzultant: Dr. Ing. Petr Marada
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Provoz techniky
  • podrobnosti: Využití dronu a termovize při zjišťování škod způsobených zvěří a škod způsobených zemědělskou technikou na zvěři. Analýza environmentální bezpečnosti zemědělských technik.
 • Terénní analyzátor oxidu uhličitého postavený na platformě Arduino
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
  • typ práce: BP, DP
  • určeno / doporučeno pro obor: Odpadové hospodářství, Provoz techniky
  • podrobnosti: Cílem diplomové práce je návrh a následné sestavení analyzátoru oxidu uhličitého za použité platformy Arduino. Komunikace s analyzátorem bude prováděna pomocí standardu Bluetooth, tak aby mohlo být Arduino. Součástí práce je návrh komunikačního protokolu a implementace programového vybavení pro Arduino. Z tohoto důvodu je práce vhodná pouze pro zájemce s alespoň základní znalostí programování v jazyce C++ nebo použitelného ekvivalentu.(!!!). Výsledkem práce bude terénní analyzátor CO2 použitelný např. pro analýzu skládkového plynu, spalin apod.
 • Zdroje mikroplastů v odpadní vodě z domácností
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro obor: -
  • podrobnosti: Zpracování poznatků z odborných publikací s ohledem na praktické použití pro konkrétní experimenty. Student identifikuje zdroje odpadní vody s obsahem mikroplastů z domácností. U těchto mikroplastů stanoví charakteristiku a jejich vliv na zdraví a životní prostředí. Navrhne vhodný popis, způsob identifikace a kvantifikace mikroplastů v odpadních vodách a povrchových či podzemních vodách. Stanoví kritéria aplikovatelnosti metod identifikace a kvantifikace mikroplastů u zdrojů odpadních vod z domácností.