Okruhy a témata diplomových prací

(aktualizováno: 28. 6. 2021)

Nabízené okruhy a témata diplomových prací vypisovaných na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky v akademickém roce 2021/2022:

 • Anaerobní stabilizace čistírenských kalů
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: DP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
  • podrobnosti: V rámci práce provede student experiment s čistírenskými kaly z komunálních čistíren odpadních vod. Cílem bude posoudit anaerobní stabilizovatelnost těchto kalů a vliv stabilizace na další vlastnosti kalu. Tedy vztah doba zdržení × odbouraná sušina × spalné teplo. V rámci práce student zavede do laboratoře metodu stanovení odvodnitelnosti kalu.
  • Analýza prvkového složení vybraného elektroodpadu
   • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
   • podrobnosti: Diplomová práce se bude zabývat analýzou rizikových prvků v desintegrovaném elektroodpadu. Student charakterizuje elektroodpad, který byl vybrán pro experimentální měření a s ním spojený způsob nakládání. Student dále sestaví vhodnou metodiku a provede experimentální analytická měření. Zjištěné výsledky zhodnotí a interpretuje a následně provede vyvození závěrů a doporučení pro praxi.
  • Aplikace infračervené termografie
   • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zootechnika
   • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku praktického provádění a vyhodnocení výsledků měření metodou IR termografie v oblasti zemědělství (např. dojení, silážování apod.), zemědělských strojů, strojních a elektrotechnických zařízení (bioplynové stanice, kogenerační jednotky, motory, čerpadla, rozvody teplé vody, elektroinstalace atd.), staveb (vytápěné zemědělské objekty, ostatní vytápěné stavební objekty), i v odpadovém hospodářství (skládky, detekce plynů apod.).
  • Biologické aspekty při zpracování odpadů (na základě domluvy s vedoucím práce)
   • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
   • podrobnosti: V rámci této problematiky se mohou řešit témata z oblasti zhodnocení vybraných organismů na proces zpracování odpadů a možnosti využití organismů při zpracování odpadů (např. možnosti využití a přehled dostupných organismů, které dovedou zpracovat určitý typ odpadu).
  • Čištění průmyslových odpadních vod
   • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
   • podrobnosti: V rámci práce provede student experiment s vybranou průmyslovou odpadní vodou na laboratorním UASB reaktoru. V rámci práce stanoví biologickou čistitelnost odpadní vody, produkci a kvalitu vzniklého bioplynu.
  • Energetická náročnost budov
   • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování
   • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. posuzování energetické náročnosti budov a tepelně technických vlastností konstrukcí (i dílčí části posuzování); porovnání výpočetního hodnocení vybrané budovy s reálnými měřenými spotřebami energií; návrhy možných energeticky úsporných opatření (tepelně technické úpravy konstrukcí, modernizace systému technických zařízení budov, obnovitelné zdroje energie v budovách atd.) a studie jejich technického a ekonomického posouzení apod.
  • Hodnocení současného stavu a studie možného využití tzv. brownfields
   • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování
   • podrobnosti: Témata této oblasti mohou řešit jednak vyhodnocení existence tzv. brownfields (zemědělských nebo průmyslových) v konkrétní územní jednotce (obec, okres, kraj). Dále mohou práce řešit např. vyhodnocení stávajícího stavu a studii variantních řešení (včetně hrubého odhadu investičních nákladů) pro možné využití existujících zemědělských a průmyslových brownfields.
  • Návrh zpřesnění metody určení průběhu časové závislosti amortizační křivky a základní životnosti vybraného mobilního stroje
   • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Technické znalectví a oceňování, Provoz techniky
   • podrobnosti: Předmětem řešení práce bude vytvoření relevantní databáze veličin a jejich hodnot určujících pokles technické hodnoty ve vztahu ke stáří a opotřebení konstrukčních a funkčních skupin mobilního stroje a návrh zpřesnění metody určení průběhu časové závislosti amortizační křivky a základní životnosti mobilního stroje na základě zjištěných hodnot určujících veličin.
  • Pilotní testy výroby vodíku anaerobní fermentací
   • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
   • podrobnosti: V bioplynových stanicích je anaerobní fermentací vyráběn bioplyn složený z požadovaného metanu a doprovodného oxidu uhličitého. Jedním z nejčistších paliv je vodík, který je za specifických podmínek také možno vyrábět anaerobní fermentací. Cílem práce je po přípravě rešerše provést sadu pilotních zkoušek s cílem vyrobit bioplyn s vysokým obsahem vodíku.
  • Skládkování (na základě domluvy s vedoucím práce)
   • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
   • podrobnosti: V rámci této problematiky se mohou řešit témata z oblasti zhodnocení vlivu legislativních požadavků v oblasti skládkování na nakládání s odpady (např. možné návrhy řešení a vliv na nakládání s odpady v rámci procesu zákazu skládkování).
  • Stavební a demoliční odpady
   • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
   • podrobnosti: Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení druhů, množství, vlastností (zejména nebezpečných) a návrh způsobu nakládání se stavebním a demoličním odpadem z konkrétních vybraných stavebních objektů apod. Ověřování možnosti využití SDO jako recyklovaného materiálu.
  • Systémy nakládání s odpady (na základě domluvy s vedoucím práce)
   • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství
   • podrobnosti: V rámci této problematiky se mohou řešit témata z oblasti zavedení a zhodnocení možností systému nakládání ve vybrané lokalitě (např. možnosti a vliv využití biologicky rozložitelných složek z komunálního odpadu, vliv zavedení “reuse center” na systém nakládání s odpady), zavedení a zhodnocení systému nakládání s odpady (např. zavedení vybrané technologie či metodiky např. vermikompostování, kritéria a indikátory udržitelnosti vybrané metodiky) v rámci univerzity, fakulty, ústavu.
  • Technika prostředí budov
   • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zootechnika
   • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. měření a vyhodnocení kvality vnitřního prostředí budov (mikroklimatické podmínky - prachové částice, mikroorganismy, škodlivé plyny, teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu v prostředí; elektromagnetické záření v prostředí apod.). Vyhodnocení efektivity provozu technických zařízení budov (vzduchotechnika, systémy vytápění apod.
  • Terénní analyzátor zákalu postavený na platformě Arduino
   • vedoucí práce / konzultant: doc. Mgr. Milan Geršl, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství, Provoz techniky
   • podrobnosti: Cílem diplomové práce je návrh a následné sestavení analyzátoru zákalu (turbidimetru) povrchových vod za použité platformy Arduino. Komunikace s analyzátorem bude prováděna pomocí standardu Bluetooth, tak aby mohlo být Arduino. Součástí práce je návrh komunikačního protokolu a implementace programového vybavení pro Arduino. Z tohoto důvodu je práce vhodná pouze pro zájemce s alespoň základní znalostí programování v jazyce C++ nebo použitelného ekvivalentu.(!!!). Výsledkem práce bude terénní analyzátor použitelný např. pro analýzu zákalu povrchových vod pod bodovými zdroji znečištění.
  • Trvale udržitelná výstavba
   • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování
   • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. posuzování životního cyklu (LCA) a nákladů životního cyklu staveb (LCC), stavebních prvků a materiálů (i dílčí analýzy). Certifikace budov z hlediska trvalé udržitelnosti. Hodnocení vlastností stavebních materiálů a ověřování možnosti a vhodnosti použití obnovitelných stavebních materiálů v konstrukcích (z hlediska fyzikálních a chemických vlastností, životnosti, ceny apod.).
  • Závěrečná práce na volné téma (na základě domluvy s vedoucím práce)
   • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro obor (specializaci): Odpadové hospodářství
   • podrobnosti: -
  • Závěrečná práce na volné téma (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • Zemědělské a průmyslové stavby
   • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zootechnika
   • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. návrh – příprava koncepční studie novostavby, přístavby, opravy nebo adaptace vybrané stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu, servis a skladování, agroturistiku apod.); vyhodnocení stávajícího provozu vybrané stavby či souboru staveb (inventarizace, dokumentace, zhodnocení technického stavu, vyhodnocení provozních nákladů) a návrh modernizačních opatření. Hodnocení technického stavu staveb, vyhledávání existujících vad a poruch s následnou koncepční studií návrhu možných způsobů odstranění zjištěných nedostatků apod.
  • Zhodnocení vlastností odpadních barevných tonerů a jejich využití
   • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
   • typ práce: DP
   • určeno / doporučeno pro obor (specializaci): Odpadové hospodářství
   • podrobnosti: Student v rámci práce charakterizuje vybraný odpad (toner) pro následné experimentální měření vybraných vlastností. Následně sestaví metodiku a provede analýzu sledovaných vlastností tonerů. Zjištěné výsledky statisticky vyhodnotí, interpretuje a na základě experimentálního měření provede diskuzi a vyvodí závěry.


  Podrobnější informace a další témata vypisovaných závěrečných prací naleznete v Osobní administrativě UIS v sekci Moje studium > Portál studenta > Rozpisy témat > Témata k závěrečným pracím > Seznam témat.