Okruhy a témata bakalářských prací

(aktualizováno: 28. 6. 2021)

Nabízené okruhy a témata bakalářských prací vypisovaných na Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky v akademickém roce 2021/2022:

 • Anaerobní fermentace kuchyňských odpadů
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Cílem práce je změřit produkci a kvalitu bioplynu produkovaného anaerobním rozkladem kuchyňských odpadů a stanovit vhodné podmínky, při kterých bude tento rozklad dlouhodobě udržitelný. Posuzovanými parametry může být skladba fermentovaných odpadů (kofermentace kuchyňských odpadů s jiným vhodným materiálem), maximální látkové zatížení fermentoru, stanovení vhodné doby zdržení materiálu ve fermentoru, případně související obsah sušiny ve fermentoru. Za účelem naplnění vybraných cílů budou provedeny testy anaerobní fermentace v laboratoři na MENDELU, kde je k dispozici potřebné vybavení.
 • Analýza systémů nakládání s komunálním odpadem
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Předmětem bakalářské práce je rešerše možností a způsobů nakládání s komunálním odpadem na úrovni EU, ale i v jiných než členských zemích.
 • Analýza vývoje IPPC ve vybraném průmyslovém odvětví
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Předmětem práce je analýza vývoje právních předpisů této oblasti a také posouzení úrovně aplikace nejlepších dostupných technik ve vybraném průmyslovém odvětví prostřednictvím vyhodnocení obsahů integrovaných povolení dostupných v informačním systému IPPC.
 • Analýza vývoje právních předpisů odpadového hospodářství ČR
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Předmětem práce je podrobná analýza vývoje právních norem a strategií v oblasti odpadového hospodářství na úrovni ČR se zohledněním požadavků EU. Jedná se o rešeršní typ práce.
 • Aplikace infračervené termografie
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování), Zootechnika
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku praktického provádění a vyhodnocení výsledků měření metodou IR termografie v oblasti zemědělství (např. dojení, silážování apod.), zemědělských strojů, strojních a elektrotechnických zařízení (bioplynové stanice, kogenerační jednotky, motory, čerpadla, rozvody teplé vody, elektroinstalace atd.), staveb (vytápěné zemědělské objekty, ostatní vytápěné stavební objekty), i v odpadovém hospodářství (skládky, detekce plynů apod.).
 • Biologické aspekty při zpracování odpadů (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: V rámci této problematiky se mohou řešit témata z oblasti zhodnocení vybraných organismů na proces zpracování odpadů a možnosti využití organismů při zpracování odpadů (např. možnosti využití a přehled dostupných organismů, které dovedou zpracovat určitý typ odpadu).
 • Energetická náročnost budov
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování)
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. posuzování energetické náročnosti budov a tepelně technických vlastností konstrukcí (i dílčí části posuzování); porovnání výpočetního hodnocení vybrané budovy s reálnými měřenými spotřebami energií; návrhy možných energeticky úsporných opatření (tepelně technické úpravy konstrukcí, modernizace systému technických zařízení budov, obnovitelné zdroje energie v budovách atd.) a studie jejich technického a ekonomického posouzení apod.
 • Hodnocení současného stavu a studie možného využití tzv. brownfields
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování)
  • podrobnosti: Témata této oblasti mohou řešit jednak vyhodnocení existence tzv. brownfields (zemědělských nebo průmyslových) v konkrétní územní jednotce (obec, okres, kraj). Dále mohou práce řešit např. vyhodnocení stávajícího stavu a studii variantních řešení (včetně hrubého odhadu investičních nákladů) pro možné využití existujících zemědělských a průmyslových brownfields.
 • Inovace stacionárních strojních linek pro dopravu materiálu ve vybraném podniku
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Provoz techniky), Zemědělské inženýrství (Agrobyznys)
  • podrobnosti: Bakalářská práce se bude zabývat stacionárními linkami pro dopravu materiálu ve vybraném podniku. Student nejprve provede základní rozdělení stacionární manipulační techniky. Následně bude analyzována technika vybraného podniku. Bude provedeno doporučení pro zlepšení.
 • Mikroplasty v čistírenských kalech
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti obsahu mikroplastů v kalech. Student se zaměří se na možnosti koloběhu mikroplastů při různých způsobech nakládání s kalem.
 • Nové techniky a technologie při odklizu výkalů v chovu skotu / prasat
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Provoz techniky), Zemědělské inženýrství (Agrobyznys), Zootechnika
  • podrobnosti: Bakalářská práce se bude zabývat novými technikami a technologiemi při odklizu výkalů Student nejprve provede základní rozdělení a následně popíše nové směry. Bude analyzována technika vybraného podniku, případně nákladovost s podobným podnikem s jinou technologií.
 • Power to Methane
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti technologie Power to Methane. Zaměří se na možnosti biologické produkce metanu.
 • Procesní parametry ovlivňující anaerobní fermentaci kuchyňských odpadů
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Tomáš Koutný, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Cílem práce je zpracovat literární rešeši na procesní parametry ovlivňující výrobu bioplynu z kuchyňských odpadů. Autor se zaměří především na skladbu fermentovaných materiálů (kofermentaci kuchyňských odpadů s jiným vhodným materiálem, prvkové složení směsi), látkové zatížení fermentoru, dobu zdržení materiálu ve fermentoru, případně související obsah sušiny ve fermentoru a procesní teplotu.
 • Recyklace textilu
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: V rámci práce provede student rešerši současného stavu poznání v oblasti recyklace textilu. Informace budou čerpány z databází vědeckých prací. Cílem práce je definovat složení, množství a způsoby recyklace textilu.
 • Skládkování (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: V rámci této problematiky se mohou řešit témata z oblasti zhodnocení vlivu legislativních požadavků v oblasti skládkování na nakládání s odpady (např. možné návrhy řešení a vliv na nakládání s odpady v rámci procesu zákazu skládkování).
 • Specifika posuzování technického stavu mobilních komunálních strojů a mobilních strojů odpadového hospodářství
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Technické znalectví a oceňování, Provoz techniky, Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Předmětem řešení práce bude zpracování rešeršní studie specifických metod subjektivního a objektivního hodnocení technického stavu mobilních komunálních strojů a mobilních strojů odpadového hospodářství ve smyslu standardů a metodických doporučení pro oceňování této techniky.
 • Specifika posuzování technického stavu mobilních zemědělských strojů
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Technické znalectví a oceňování, Provoz techniky)
  • podrobnosti: Předmětem řešení práce bude zpracování rešeršní studie specifických metod subjektivního a objektivního hodnocení technického stavu mobilních zemědělských strojů ve smyslu standardů a metodických doporučení pro oceňování této techniky.
 • Specifika posuzování technického stavu nákladních automobilů a jejich modifikací
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Technické znalectví a oceňování, Provoz techniky)
  • podrobnosti: Předmětem řešení práce bude zpracování rešeršní studie specifických metod subjektivního a objektivního hodnocení technického stavu nákladních automobilů ve smyslu standardů a metodických doporučení pro oceňování této techniky, zejména Znaleckého standardu č. I/2005.
 • Srovnání technologií konvenčního způsobu dojení s dojicími roboty
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Provoz techniky), Zootechnika, Zemědělské inženýrství (Agrobyznys)
  • podrobnosti: Bakalářská práce se bude věnovat historii a současným trendům v procesech strojního dojení. Práce bude porovnávat klasická dojící zařízení (jejich součásti) s dojícími automaty z hlediska pořizovacích a provozních nákladů. Student si vybere dva zemědělské provozy, kde provede srovnání.
 • Stavební a demoliční odpady
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: Kvantitativní a kvalitativní vyhodnocení druhů, množství, vlastností (zejména nebezpečných) a návrh způsobu nakládání se stavebním a demoličním odpadem z konkrétních vybraných stavebních objektů apod. Ověřování možnosti využití SDO jako recyklovaného materiálu.
 • Systémy nakládání s odpady (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství)
  • podrobnosti: V rámci této problematiky se mohou řešit témata z oblasti zavedení a zhodnocení možností systému nakládání ve vybrané lokalitě (např. možnosti a vliv využití biologicky rozložitelných složek z komunálního odpadu, vliv zavedení “reuse center” na systém nakládání s odpady), zavedení a zhodnocení systému nakládání s odpady (např. zavedení vybrané technologie či metodiky např. vermikompostování, kritéria a indikátory udržitelnosti vybrané metodiky) v rámci univerzity, fakulty, ústavu.
 • Technicko-ekonomické aspekty při využití komunální techniky ve vybrané obci
  • vedoucí práce / konzultant: Bc. Ing. Jan Kudělka, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství, Provoz techniky), Zemědělské inženýrství (Agrobyznys)
  • podrobnosti: Bakalářská práce se bude zabývat komunální technikou využívanou k údržbě ve vybrané obci. Student nejprve provede základní rozdělení komunální techniky. Následně bude analyzována technika z hlediska její nákladovosti. Bude provedeno doporučení pro zlepšení.
 • Technika prostředí budov
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování), Zootechnika
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. měření a vyhodnocení kvality vnitřního prostředí budov (mikroklimatické podmínky - prachové částice, mikroorganismy, škodlivé plyny, teplota, relativní vlhkost a proudění vzduchu v prostředí; elektromagnetické záření v prostředí apod.). Vyhodnocení efektivity provozu technických zařízení budov (vzduchotechnika, systémy vytápění apod.
 • Trvale udržitelná výstavba
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování)
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. posuzování životního cyklu (LCA) a nákladů životního cyklu staveb (LCC), stavebních prvků a materiálů (i dílčí analýzy). Certifikace budov z hlediska trvalé udržitelnosti. Hodnocení vlastností stavebních materiálů a ověřování možnosti a vhodnosti použití obnovitelných stavebních materiálů v konstrukcích (z hlediska fyzikálních a chemických vlastností, životnosti, ceny apod.).
 • Závěrečná práce na volné téma (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: Ing. Eva Krčálová, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství), Zootechnika
  • podrobnosti: -
 • Závěrečná práce na volné téma (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Technické znalectví a oceňování)
  • podrobnosti: -
 • Závěrečná práce na volné téma (na základě domluvy s vedoucím práce)
  • vedoucí práce / konzultant: Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství), Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Aplikovaná pedagogická studia
  • podrobnosti: -
 • Zemědělské a průmyslové stavby
  • vedoucí práce / konzultant: doc. Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
  • typ práce: BP
  • určeno / doporučeno pro studijní program (specializaci): Aplikovaná technika (Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování), Zootechnika
  • podrobnosti: Témata mohou řešit problematiku např. návrh – příprava koncepční studie novostavby, přístavby, opravy nebo adaptace vybrané stavby (např. stavby pro zemědělství, výrobu, servis a skladování, agroturistiku apod.); vyhodnocení stávajícího provozu vybrané stavby či souboru staveb (inventarizace, dokumentace, zhodnocení technického stavu, vyhodnocení provozních nákladů) a návrh modernizačních opatření. Hodnocení technického stavu staveb, vyhledávání existujících vad a poruch s následnou koncepční studií návrhu možných způsobů odstranění zjištěných nedostatků apod.


Podrobnější informace a další témata vypisovaných závěrečných prací naleznete v Osobní administrativě UIS v sekci Moje studium > Portál studenta > Rozpisy témat > Témata k závěrečným pracím > Seznam témat.